kylerobinson|photography | JDF Bantam C3 vs Semi - Nov 12, 2016